Aktuality

Investiční priority - nové projekty

Koncem měsíce května bude spuštěna další aktualizace podkladů sloužících pro přípravu místního akčního plánu vzdělávání
pro ORP Přerov. Již nyní mají školská a vzdělávací zařízení možnost vkládat další projekty prostřednictvím webového formuláře, který se spustí kliknutím na níže uvedený odkaz.

Dotazník pro nové projekty.

Ukončeno připomínkování Investičních priorit a analytické části

V rámci projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov proběhla v měsící březnu aktualizace seznamu Investičních priorit, který je součástí Strategického rámce a dále revize Analytické části Strategického dokumentu. Seznam investičních priorit je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty.

MAP - investice do budoucnosti

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov je zaměřena
na vytvoření analýzy, strategického rámce a akčního plánu na území ORP Přerov v oblasti vzdělávání.

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA - hlavní manažer projektu

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání pro ZŠ a MŠ, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat

Cíle a strategie

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity

Očekávané výstupy

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374